Shanta Karam Prayer and Explanation

Pandit Ram Hardowar explaining the meaning of the prayer Shanta Karam